Услуги


Предпроектни проучвания


Управление на строително инвестиционни проекти


Проектиране и проучване


Оценка на съответствие


Строителен надзор


Инвеститорски контролПромяна на предназначението


Геодезически услуги


Енергийна ефективност


Технически консултации


Реална пазарна оценка на имоти


Техническа поддръжка

ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ


При предпроектните проучвания „ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД извършва следните дейности:


• Маркетингов анализ;
• Оценка на изпълнимостта на проекта;
• Оценка на доходността от инвестицията;
• Заключение относно изпълнимостта и доходността от проекта.
 

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ


• Изготвяне на задание за проектиране;
• Изготвяне на технико-икономически анализ на проектите;
• Преглед на конструктивната изпълнимост и оперативност на проекта;
• Преглед на планирането и проектирането;
• Преглед и оценка на пакета документи за започване на строеж;
• Подбор и преговори за избор на главен изпълнител/ подизпълнители;
• Времеви и ценови контрол;
• Площадкови инспектори за контрол на качеството;
• Преглед на работната документация;
• Администриране на договори;
• Контрол на процеса на плащанията;
• Контрол върху промeните на поръчката;
• Решаване на спорни въпроси;
• Координация при изготвянето на екзекутиви;
• Приключване на проекта и гаранции;
• Пускане на проекта в експлоатация и предаване на клиента;
• Техническо управление на обекта в гаранционен период.

ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ


„ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД предлага цялостни проектни решения. Проектантите, с които работим се стремят към изработката на икономически ефективни и оптимизирани във времето проекти, които спестяват скъпоструващи проблеми, които биха възникнали в процеса на строителството; проекти, които гарантират, че реализацията ще протече гладко, отговорят на всички дейставащи норми; проекти с предварително детайлно уточнен реален бюджет и реални времеви графици.

За да предоставим висококачествени проекти за нашите клиенти услугите, които предлагаме са:
• Изследване и предпроектно проучване относно ефективността на инвестиционните проекти;
• Предварителен и последващ технико – икономически анализ на проектните решения;
• Цялостно проучване на имота или територията, параметри и възможности на застрояването, процедурни изисквания, нормативен ред за осъществяване на проекта;
• Изготвяне на задание за проектиране;
• Изготвяне на доклад за резултатите от проведените проучвания и анализи;
• Консултации за устройствени проблеми, застрояване и регулация на имоти;
• Анализ и идейни разработки за инвестиционните възможности на свободни селищни и извънселищни терени;
• Изготвяне на конструктивни становища и обследвания;
• Извършване на авторски и технически надзор по време на изпълнение на строителството.
Въз основа на резултатите от изпълнението на горепосочените услуги всеки клиент може да направи адекватни предварителни анализи и стратегическо планиране.


ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ


Услугите, предлагани от специалистите на „ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД включват:
• Установяване на законосъобразността на съществуващите строежи;
• Установяване на законността на издадената скица (виза за проектиране) с нанесен начин на застрояване, издадена в съответствие с влязъл в сила ПУП;
• Съдействие на Инвеститора при предпроектни проучвания, запознаване с нормативни актове за проектиране и Евро кодовете, към момента на изработване на проекта;
• Съдействие на Инвеститора към момента на изработване на проекта;
• Контрол за прилагане на изисквания за безопасност на проекта, включващи: носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, опазване на околната среда, топлосъхранение и икономия на енергия, безопасност на труда по време на строителството; Контрол за осъществена съгласуваност на проекта с всички специализирани контролни органи и експлоатационни предприятия в зависимост от обекта на строителство;
• Контрол за установяване на налична съгласуваност между отделните части на проекта;
• Контрол за установяване на правилно проектиране на инсталации и инженерни системи;
• Следене за цялостно окомплектоване на проектната документация;
• Следене за спазване на изискванията за проектиране на инсталации и инженерни системи;
• Консултиране по налични предварителни договори за присъединяване от експлоатационните дружества, относно финансовата и техническата им целесъобразност, съгласно изискванията на Инвеститора.

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР


• Започване на строителството, съобразно изискванията на ЗУТ;
• Oпазване на околната среда по време на изпълнение на строежа;
• Пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
• Контрол по изпълнение на строителството съгласно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл.169 ал.1 и 2 от ЗУТ;
• Контрол по прилагането на условията за безопасност на труда, съгласно проекта за безопасност и здраве строителството;
• Контрол на строителството с оглед недопускане на увреждане на трети лица и имоти;
• Контрол за постигане на резултати по Енергийна ефективност;
• Контрол на документацията за въвеждане в експлоатация на строежа;
• Подписва съставените актове и протоколи по време на строителството, съгласно ЗУТ и наредба № 3/2003г, необходими за оценка на строежите, съобразно изискванията за безопасност и законосъобразното им изпълнение;
• В заповедната книга на строежа записва заповеди във връзка със строителството, както и следи за тяхното изпълнение;
• Взема решения от техническо естество, които са в обхвата на отговорността му и които не водят до изменение на проекта;
• При констатиране на нарушаване на техническите правила и нормативи в три дневен срок от установяване на нарушението уведомява ДНСК;
• Съставяне на Технически и Енергийни паспорти на нови строежи;
• След края на строителството и след писмените становища от специализирани контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и по готовността му за въвеждане в експлоатация изготвя окончателен доклад до ДНСК/РДНСК, Община.

ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ


При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента, “ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ООД изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

• Участва съвместно с Инвеститора при изготвяне техническото задание за проектиране, както и съдействува във връзка с издаване разрешение за строителство на обекта;
• Участва съвместно с Инвеститора при приемането на изпълнените проектни работи по отделни етапи;
• Проучване цената на строежа. Проверка и анализ на количествени и стойностни сметки;
• Подготвяне на данни за бизнесплана на инвестиционното намерение;
• Избор на изпълнители и доставчици на обекта;
• Контролира качеството на работа на изпълнителите на СМР на всеки етап от строителството;
• Следи качеството на строително-монтажните работи да съответствува на БДС и другите технически нормативни изисквания;
• Следи изпълнението на строително-монтажните работи да бъде в съответствие с работните проекти и двустранно подписаните количествени сметки;
• Одобрява съвместно с Инвеститора предлаганите от фирмата-изпълнител на обекта, мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта;
• Измерва и приема действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта;
• Установява съответствието на извършените работи с договорените единични цени;
• Установява съответствието на извършените работи с графика на изпълнение;
• Удостоверява с подписа си в акт обр.19 обема и стойността на извършените и приети от него СМР и доставки;
• Проверява в съответствие с удостоверяващите документи, качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения, състоянието им на обекта и разрешава тяхното влагане при условие, че отговарят на съответните изисквания. В случай на констатирано отклонение от приетите стандарти спира тяхното влагане, както и изисква отстраняването им;
• Съдейства на фирмата изпълнител за своевременното решаване на възникналите в процеса на строителството проблеми;
• Извършва контрол върху ценообразуването и цените на видовете СМР;
• Участва в комисии по съставянето на необходимите актове за скрити работи, като изисква и участва при пробните изпитания преди тяхното закриване;
• През периода на срока на строителството да организира комисия за появилите се скрити недостатъци, както и да предприема действия за тяхното отстраняване;
• Съдейства при оторизиране от Инвеститора при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползуване на обекта;
• Информира Инвеститора своевременно за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата и нарушение на технологичната работа от фирмата изпълнител на СМР на обекта, като предлага мерки за отстраняване на същите;
• Съгласува влагането на материали и изделия, които не се произвеждат по БДС, и изисква освен стандарта на страната-производител да му се представят за утвърждаване мостри, които се съхраняват при него. В отделни случаи се предвиждат и еталонни изпълнения;
• Следи за изпълнение на строителството и при всяко спиране или забава не по негова инициатива, незабавно уведомява писмено Инвеститора, като изказва и свои съображения и предложения;
• Изпълнявайки контролните си задължения може да издаде нареждане за спиране на отделни видове работи, като незабавно уведомява за това Инвеститора;
• Организира всички процедури, свързани с предаването на Инвеститора и въвеждането на обектите в експлоатация;
• Организира осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация;
• Създава организация и необходими документи по подготовката и направа на комплексните изпитания и 72 часови такива в експлоатационен режим, и всякакви други изпитания, изисквани от българските стандарти и закони;
• Създава организация на обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ОБЕКТИ


При промяна предназначението на съществуващи обекти ние извършваме:

• Оценка на възможността за промяна предназначението на обекта съгласно изискванията на действащите законови и технически разпоредби;
• Подготовка на задание и възлагане на проектиране;
• Оценка за съответствие на изработения инвестиционен проект;
• Упражняване на строителен надзор по време на строителството;
• Съдейства на Клиентите при всички етапи за подготовка и подаване на необходимите документи пред експлоатационни дружества, общински и държавни структури.

ГЕОДЕЗИЧЕСКИ УСЛУГИ

• Издаване на скици, схеми и др. от СГКК - София град;
• Изменения на Кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР);
• Изготвяне на проекти за създаване или изменение на план за регулация и застрояване;
• Изработване на проекти по част Геодезия (Вертикална планировка);
• Трасиране (отлагане на място) на имотни граници, сгради и други;
• Изготвяне на комбинирани скици;
• Контролни заснемания;
• Заснемане и нанасяне на подземни проводи и съоръжения (ППС);
• Мотивирано предложение за издаване на виза;
• Заснемане и нанасяне на сгради и подобекти в кадастралните регистри;

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


„ ПРОЕКТ МАНИДЖМЪНТ“ ООД извършва следните услуги, свързани с извършване на енергийно паспортизиране, обследване и сертифициране на сгради, обследване на промишлени системи, проверка за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации в сгради и управление по енергийна ефективност, както и услуги, свързани с предварителна подготовка и съгласуване на проектна документация в посочената област:
• Обследвания за енергийна ефективност и сертифициране на сгради по смисъла на Закона за енергийната ефективност, НАРЕДБА № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради, Наредба № РД-16-1058 от 10.12.2009 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите;
• Извършване на проверки за енергийна ефективност на водогрейни котли и климатични инсталации по реда на Наредба № РД-16-932 от 23.10.2009 г.;
• Извършване на оценка на енергийните спестявания на сгради;
• Въвеждане на интегрираното проектиране при прилагане на пакети от мерки за повишаване на ЕЕ;
• Енергийно сертифициране на нови сгради;
• Енергийни и финансови анализи;
• Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране на проекти за енергийна ефективност;
• Съдействие при разработване на документация при кандидатстване за финансиране от структурните фондове на ЕС;
• Енергийни измервания;
• Задания за проектиране на енергийноефективни сгради;
• Проучвания в областта на енергетиката, енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и достъпността на населението до комуналните услуги на местно, национално и регионално равнище.
 

ТЕХНИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ


• Предпроектни проучвания;
• Подбор на изпълнители;
• Планиране и проектиране;
• Строителен надзор;
• Инвеститорски контрол;

РЕАЛНА ПАЗАРНА ОЦЕНКА НА ИМОТИ


Целта на предоставяната услуга е да „запознае" Възложителя с действителното състояние на придобитата сграда/имот към дата на извършване на оглед от експертите на „ПРОЕКТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД.
След извършване на огледа, се изготвя техническо становище за състоянието на сградата, включително всички инсталации и съоръжения.
Изготвя се обобщена количествено-стойностна сметка на започнати и недовършени,оставащи СМР, както и опис на некачествено изпълнени такива.

Техническото становище дава препоръки за предприемане на необходимите мерки (неотложни и козметични) за безпроблемна бъдеща експлоатация в две насоки :

1.Извършване на неотложни ремонти. (свързани с цялостното функциониране и експлоатация на сградата, както и от риск при ненавременното им извършване да бъдат засегнати и компрометирани и други части на сградата)
2.Извършване на козметични ремонти. (свързани с естетичния вид и облик на сградата)